Regulamin określający ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego www.brodacz.shop

 

§1 Definicje

Sprzedawca – MAXPROJECT ul. Łony 9/2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-170-90-87, REGON: 386936337;

Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.brodacz.shop, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa;

Sprzedaż – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności stron;

Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich ilość;

Formularz zamówienia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;

Przelew – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
§3 Składanie zamówień
 1. W celu przeglądania asortymentu Towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy oraz składania Zamówień nie jest wymagane założenie indywidualnego konta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka poprzez złożenie jednorazowego zamówienia wybranego przez Klienta Towaru na Stronie (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Formularza zamówienia ostatecznego wyboru Towaru i jego ilości, a także wybiera sposób odbioru oraz formy płatności, podając przy tym dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.
 5. Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie : https://brodacz.shop/polityka-prywatnosci
 7. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy Sprzedaży.
§4 Realizacja zamówień
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.
 2. Ostateczne przyjęcie Zamówienia Sprzedawca potwierdza wysyłając do Klienta kolejną wiadomość e-mail, w którym informuje Klienta o realizacji zamówienia. Do niniejszej wiadomości Sprzedawca załącza Regulamin, formularz odstąpienia od umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty wysłanego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje zawarta umowa Sprzedaży wiążąca Klienta i Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail lub gdy Klient podał błędny adres e-mail.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
§5 Cena i płatności
 1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu Internetowego, Cen wystawionych Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
 3. Zmiany wysokości Ceny związane z jej modyfikacją lub prowadzoną przez Sprzedawcę akcję promocyjną nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy Sprzedaży.
 4. Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności. Koszty te obciążają Klienta, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy odbiorze zamówionego Towaru.
 6. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  • Płatności online,
  • System płatności mobilnych BLIK,
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • przelew tradycyjny,
  • za pobraniem,
  • płatność w sklepie stacjonarnym.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności elektronicznych jest Przelewy24.
§6 Dostawa
 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy poprzez przesyłkę, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem w dniu potwierdzenia przez Sklep Internetowy mailem przyjęcia zamówienia.
§7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi zarówno co do części, jak i co do całości Zamówienia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie (innej niż przewoźnik).
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Od chwili złożenia oświadczenia przez Konsumenta umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Konsument złożył Zamówienie na kilka Towarów i skorzystał z możliwości dostawy poszczególnych Towarów częściami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej części Zamówienia.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt zakupu Towaru z wyłączeniem kosztów wysyłki.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy złożeniu Zamówienia, chyba że odstępujący Konsument wskaże Sprzedawcy inny sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy. Konsument powinien odesłać Towar na wskazany w formularzu zwrotu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi odstępujący od umowy Sprzedaży Konsument.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym zamówienie dotyczyło karty podarunkowej;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§8 Reklamacje
 1. Wszystkie Towary wystawiane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru stwierdzonego podczas odbioru towaru i udokumentowanego zdjęciem w chwili jego odbioru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację Klient zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. W reklamacji należy podać:
  • numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające na identyfikację Zamówienia);
  • dane kontaktowe reklamującego Klienta;
  • opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Jeśli reklamację złożył Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument może wskazać czy Sprzedawca nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę.
 8. Klient niebędący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
§9 Gwarancja
 1. Sprzedawca nie udziela w swoim imieniu gwarancji na sprzedawane w Sklepie Internetowym Towary.
 2. W przypadku, gdy Towar został objęty gwarancją producenta Towaru, informacja o niej będzie zawarta w opisie Towaru.
§10 Dane osobowe
 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej jako: ”RODO” informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
§11 Opinie o Sklepie Internetowym
 1. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
  umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
  wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§13 Pozostałe postanowienia
 1. Zawartość stron Sklepu Internetowego stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
§14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.